ตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปราม การบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติฯ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าอุโมง-หนองแวง

» Read more

ติดตามและร่วมกันจัดฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมไฟป่าให้แก่อาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่าของเครือข่ายฯ

» Read more

ตรวจสอบพื้นที่ตามรายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าลดลง ปี 2559-2560 และปี 2560-2561

» Read more

ตรวจสอบจุดบุกรุก บ้านหนองยางน้อย หมู่ที่ 12 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

» Read more

มอบนโยบายและปฏิบัติราชการ “ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ทส.”

» Read more

ตรวจสอบแนวเขตป่าไม้เพื่อขอรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดิน

» Read more
1 2 3 4 5