ตรวจติดตามมาตรการเฝ้าระวังรักษาไม้ของกลาง สิ่งประดิษฐ์ และอุปกรณ์ของกลางในการกระทำผิด ของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด ออกตรวจ ป้องกันและติดตาม ภารกิจป้องกันรักษาป่า

» Read more

ร่วมด้วยเจ้าพนักงานที่ดิน ร่วมตรวจสอบระวังชี้แนวเขตป่าไม้ กรณีราษฎรขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน และขอรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดิน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ประชุมชี้แจงกับกลุ่มผู้นำชุมชน และเข้าตรวจสภาพพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติป่าเป็ดก่า อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

» Read more

ตรวจเยี่ยม/ติดตามผลงานแปลงปลูกสวนป่าของเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด และตรวจเยี่ยม ติดตามสถานการณ์ และให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร

» Read more

ร่วมตรวจสอบ หจก.ลิ้มบ้วนฮวดเฮง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนางเพิ่มพร ธนสัมฤทธิ์ เป็นผู้นำตรวจ และได้นำเอกสารมาแสดงต่อคณะเจ้าหน้าที่จำนวน 4 ฉบับ คือ ใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร เพื่อประดิษฐกรรมเครื่องเรือนเครื่องใช้ ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปโดยใช้เครื่องจักร เพื่อประดิษฐกรรมไสซอย เซาะล่องรางลิ้นไม้แปรรูป และใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ซึ่งถูกต้องตามข้อกำหนด กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้แนะนำให้ผู้ประกอบการไม่ให้นำไม่ผิดกฎหมายเข้าโรงงาน หรือกระทำผิดเงื่อนไขตามใบอนุญาต

» Read more
1 2 3 4 5