มอบนโยบายและปฏิบัติราชการ “ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ทส.”

» Read more

ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส. 2 (ดงแม่เผด)(หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ห้วยผึ้ง) โดยได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานได้ตรวจดูการเก็บรักษาไม้ของกลางพร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภาคสนาม

» Read more

ร่วมกันตรวจยึดไม้พะยูงจำนวน 13 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.34 2 ลูกบาศก์เมตร

» Read more