หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร ตรวจสอบพื้นที่ตามเรื่องร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน ตรวจยึดพื้นที่ จำนวน ๑ – ๓ – ๓๔ ไร่ ไม้กระบาก จำนวน ๑ ท่อน ปริมาตร ๐.๗๑ ลบ.ม. ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง ท้องที่บ้านเป้า หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองขามอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร ตรวจสอบพื้นที่ตามเรื่องร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน จากการตรวจสอบ เป็นพื้นที่ทำประโยชน์แปลงปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่ และป่าคำขวาง เป็นพื้นที่อยู่ในระหว่างการรับรองสิทธิ (คทช.) เนื้อที่จำนวน ๑ – ๑ – ๘๑ ไร่

» Read more

ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกในเขตป่าสาธารณประโยชน์ ม.๔ ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

» Read more

ตรวจสอบพื้นที่ตามเรื่องร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๑๒ – ๑ – ๖๒ ไร่ ตรวจยึดเสาคอนกรีต จำนวน ๔๙ ต้น ในเขตป่าสาธารณประโยชน์ ท้องที่บ้านท่าสะพาน หมู่ที่ ๔ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

ตรวจสอบระบบพิทักษ์ไพร รหัส C-RET-๒๕๖๓-๐๐๐๒ ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๒ – ๐ – ๓๒ ไร่

» Read more
1 2 3 4 5