บริการสำหรับประชาชน

ลงทะเบียนต้นไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์

ลงทะเบียนต้นไม้ที่ปลูกบนที่ดินกรรมสิทธิ์ของท่านผ่านระบบ e-Tree

ระบบสวนป่าออนไลน์

การขึ้นทะเบียนดินเป็นสวนป่า จะได้รับความคุ้มครองสิทธิ์ในการทำไม้ที่ปลูก เช่น การตัดโค่น การแปรรูป การค้าไม้ และการนำไม้เคลื่อนที่ไปยังสถานที่ต่างๆ

ขั้นตอนการขอรับกล้าไม้

ขั้นตอนการขอรับกล้าไม้ป่าจากหน่วยเพาะชำที่อยู่ใกล้ท่าน

จัดตั้งป่าชุมชน

ร่วมกับคนในชุมชนท่านเพื่อจัดตั้งป่าชุมชน

RFD Single Window

ขอออกใบเบิกทาง ขอหนังสือกำกับ ขอใบรับรองไม้และใบอนุญาตส่งออก รวมทั้งขอตรวจพิสูจน์ไม้ และขอหนังสือรับรองแจ้งข้อเท็จจริงนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์

ปลูกต้นไม้อะไรดี

ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกไม้มีค่า โดยเลือกจากแผนที่ หรือเลือกจากจังหวัด อำเภอ ตำบล

บริการเมล็ดพันธุ์

ติดต่อขอรับเมล็ดพันธุ์ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ เมล็ดพันธุ์ไม้โตเร็ว และเมล็ดพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด

คู่มือสำหรับประชาชน

กระบวนการ ระยะเวลาที่ใช้ เอกสารประกอบคำขอ ค่าธรรมเนียม และช่องทางใช้บริการต่าง ๆ ของกรมป่าไม้

Citizens' Manual

Processes information and forms

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แจ้งเบาะแส ผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้

รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ. เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก. "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

ระบบลงทะเบียนปลูกบุก

ลงทะเบียนบุกที่ปลูก เพื่อใช้ในการสำรวจและตรวจสอบกำลังในการผลิตบุก

พฤกษามหามงคล

แจกกล้าไม้มงคล 10 กล้า 10 ล้านกล้า ของขวัญปีใหม่ เพื่อประชาชนทั่วประเทศ

การขอเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจก

คู่มือปฎิบัติงานการการขอเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย

บริการ ระบบงาน และลิงก์ที่น่าสนใจอื่น ๆ