มอบนโยบายและปฏิบัติราชการ “ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ทส.”

» Read more

ชุดปฏิบัติการคทช.อำเภอซำสูง ได้ออกตรวจสอบพื้นที่ทำกินของราษฎร บ้านโสกขาแก้ว หมู่ที่ 3 กลุ่มแปลงที่ 1-4 ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ชุดปฏิบัติการคทช.อำเภอซำสูง ได้ออกตรวจสอบพื้นที่ทำกินของราษฎร บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 กลุ่มแปลงที่ 1-2 ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ชุดปฏิบัติการคทช.อำเภอซำสูง ได้ออกตรวจสอบพื้นที่ทำกินของราษฎร บ้านหนองขาม หมู่ที่ 7 กลุ่มแปลงที่ 1-2 ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ชุดปฏิบัติการคทช.อำเภอซำสูง ได้ออกตรวจสอบพื้นที่ทำกินของราษฎร บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 5 กลุ่มแปลงที่ 1-4 ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น โดยชุดปฏิบัติการคทช.อำเภอซำสูง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านโสกขาแก้ว หมู่ที่ 3 และบ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ขีดขอบเขตหมู่บ้านลงในแผนที่ เพื่อใช้ในการสำรวจจัดทำ “แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในระดับพื้นที่” จัดทำบัญชีรายชื่อข้อมูลราษฎรภายในขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงซำ และนำข้อมูลแปลงที่ดินทำกินของราษฎรที่ได้ลงขอบเขตแปลงที่ดินในแผนที่ ไปทำการชี้ขอบเขตในพื้นที่จริง

» Read more
1 2 3 5