Home

ข่าวกิจกรรม

ค้นหาข่าว
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

เร่งพิจารณาตรวจสอบการถ่ายทอดและรับรองแนวเขตที่ดินของรัฐ
ประชุมคณะทำงานตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐ 1:4,000 (One Map)
จัดที่ดินให้ชุมชน ป่านาจารและป่าดงขวาง จ.กาฬสินธุ์
เร่งตรวจพื้นที่ คทช. ป่าดงภูสีฐาน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
เร่งตรวจพื้นที่ คทช. ป่าดงภูสีฐาน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
Slider

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล ที่ 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ แจกจ่ายกล้าไม้
ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ร่วมเป็นวิทยากร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประจำปี 2564
ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ Morning Tolk ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้
ติดตาม แนะนำ และประเมินผลการปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูลที่ 3 และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ติดตาม แนะนำ และประเมินผลการปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ห้วยเม็ก
Slider

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ตรวจสอบกิจการโรงงานแปรรูปไม้ บริษัท สหไพบูลย์ (1982) จำกัด
ร่วมการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference กรมป่าไม้
ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน ปม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
ตรวจสอบข้อเท็จ กรณีร้องเรียนผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Slider

ส่วนจัดการป่าชุมชน

การประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ Morning talk กรมป่าไม้ ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้
ร่วมการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference กรมป่าไม้
ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน ปม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
ประชุม Morning Talk ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้
Slider

ส่วนอำนวยการ

ร่วมประชุม Morning Talk (ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้)
สอบสัมภาษณ์ทางไกล ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ผ่านระบบ Google Meet
ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ Morning Tolk ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้
ประชุมวางแผนจัดทำระบบติดตามผลการปฏิบัติบัติงาน
การประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ Morning talk กรมป่าไม้ ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้
Slider

ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น

จิตอาสาปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกตลาดใหญ่
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูเวียง ดำเนินการตรวจสอบและตรวจยึดผู้กระทำผิดกฏหมายป่าไม้ กรณีทำไม้หวงห้าม
แจกจ่ายกล้าไม้ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ร่วมโครงการปลูกป่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
previous arrownext arrow
Slider

ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์

ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และร่วมบริจาคเงิน มอบถวายวัดป่ากกไม้แดงเพื่อซื้อปุ๋ยสำหรับใส่ต้นไม้
ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ เปิดโครงการพุทธอุทยานที่พักสงฆ์บำเพ็ญธรรม
ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ ร่วมออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียนบริเวณภูโน
ปิดประกาศเรื่องการเสนอชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งท้องที่ ที่ป่าชุมชนตั้งอยู่ เพื่อให้คณะทำงานสรรหา พิจารณาคัดเลือกเป็นคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล ที่ 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ แจกจ่ายกล้าไม้
Slider

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม

กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในที่ราชพัสดุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
ประชุมปฐมนิเทศโครงการการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยเเล้ง
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ ขับเคลื่อนการพัฒนา “ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม”สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่ามหาสารคาม
โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม
Full screenExit full screen
previous arrownext arrow
Shadow
Slider

ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร ตรวจสอบพื้นที่ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
สนับสนุนกล้าไม้ แก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
ตรวจยึดไม้พะยูง จำนวน ๕ ท่อน บ้านโนนชัยศรี ม.๑๔ ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด จัดทำแผนการจัดการป่าชุมชนแบ่ง โซนใช้ประโยชน์และโซนอนุรักษ์
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนกล้าไม้ แก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
previous arrownext arrow
Slider

ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร

ฝึกอบรมเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า หลักสูตรการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.1 (คำป่าหลาย) ตรวจสอบการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ป้องกันปราบปรามการบุกรุกแผ้วถางตัดไม้ทำลายป่า
เพาะชำกล้าไม้มุกดาหาร แจกจ่ายกล้าไม้ให้หน่วยงานราชการ และประชาชน
เพาะชำกล้าไม้มุกดาหาร แจกจ่ายกล้าไม้ให้หน่วยงานราชการ และประชาชน
ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร คณะกรรมการป่าชุมชนระดับจังหวัด
previous arrownext arrow
Slider
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)