Home

ข่าวกิจกรรม

ค้นหาข่าว
ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2564
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2564
ศูนย์ป่าไม้มหาสารคามร่วมเปิดงานปฏิบัติธรรมประจำปีและพิธีเปิดอาคาร “สุขศาลาพุทธยานันทะภิกขุ”
ศูนย์ป่าไม้มหาสารคามร่วมเปิดงานปฏิบัติธรรมประจำปีและพิธีเปิดอาคาร “สุขศาลาพุทธยานันทะภิกขุ”
ตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองคูและป่านาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองคูและป่านาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ทส. ร่วมหาแนวทางบริหารจัดการป่าโคกใหญ่
ทส. ร่วมหาแนวทางบริหารจัดการป่าโคกใหญ่
ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พ.ศ.2564
ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พ.ศ.2564
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านการประชุมทางไกล VDO Conference (Google Meet)
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านการประชุมทางไกล VDO Conference (Google Meet)
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2564
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดกาฬสินธุ์ (กรอ.จังหวัดกาฬสินธุ์) ครั้งที่ 4/2564
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดกาฬสินธุ์ (กรอ.จังหวัดกาฬสินธุ์) ครั้งที่ 4/2564
ป่าชมชนมุกดาหาร ออกสำรวจข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับกำหนดเป็นเป้าหมาย 5 ป่าชุมชน
ป่าชมชนมุกดาหาร ออกสำรวจข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับกำหนดเป็นเป้าหมาย 5 ป่าชุมชน
ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมถนนคนเดิน “วิถีผู้ไท เที่ยวเมืองตะไลล้าน” บ้านกุดหว้า ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมถนนคนเดิน “วิถีผู้ไท เที่ยวเมืองตะไลล้าน” บ้านกุดหว้า ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ (คทช.จังหวัด)
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ (คทช.จังหวัด)
ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การป้องกันควบคุมไฟป่า การจัดการเชื้อเพลิงจากป่า วัสดุเหลือใช้ทางเกษตร และขยะอินทรีย์อื่น ไปใช้ประโยชน์ภายใต้โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดมุกดาหาร
ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การป้องกันควบคุมไฟป่า การจัดการเชื้อเพลิงจากป่า วัสดุเหลือใช้ทางเกษตร และขยะอินทรีย์อื่น ไปใช้ประโยชน์ภายใต้โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”
กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”
ร่วมประขุมคณะดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดขอนแก่น
ร่วมประขุมคณะดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดขอนแก่น
ติดตามผลการปลูกหญ้าแฝกพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ติดตามผลการปลูกหญ้าแฝกพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
กำหนดพื้นที่เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ปี 2565 จังหวัดขอนแก่น
กำหนดพื้นที่เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ปี 2565 จังหวัดขอนแก่น
ร่วมการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ Morning Talk ผ่าน VDO Conference กรมป่าไม้
ร่วมการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ Morning Talk ผ่าน VDO Conference กรมป่าไม้
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แวงใหญ่ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในท้องที่ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แวงใหญ่ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในท้องที่ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แวงใหญ่ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาวะน้ำท่วม ในท้องที่ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แวงใหญ่ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาวะน้ำท่วม ในท้องที่ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
previous arrow
next arrow
 
Shadow

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ (คทช.จังหวัด)
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ (คทช.จังหวัด)
กำหนดพื้นที่เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ปี 2565 จังหวัดขอนแก่น
กำหนดพื้นที่เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ปี 2565 จังหวัดขอนแก่น
ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 5/2564
ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 5/2564
เร่งพิจารณาตรวจสอบการถ่ายทอดและรับรองแนวเขตที่ดินของรัฐ
เร่งพิจารณาตรวจสอบการถ่ายทอดและรับรองแนวเขตที่ดินของรัฐ
ประชุมคณะทำงานตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐ 1:4,000 (One Map)
ประชุมคณะทำงานตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐ 1:4,000 (One Map)
 

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”
กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”
ร่วมประขุมคณะดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดขอนแก่น
ร่วมประขุมคณะดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดขอนแก่น
หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล ที่ 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ แจกจ่ายกล้าไม้
หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล ที่ 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ แจกจ่ายกล้าไม้
ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ร่วมเป็นวิทยากร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประจำปี 2564
ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ร่วมเป็นวิทยากร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประจำปี 2564
ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ Morning Tolk ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้
ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ Morning Tolk ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้
 

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ตรวจสอบกิจการโรงงานแปรรูปไม้ บริษัท สหไพบูลย์ (1982) จำกัด
ตรวจสอบกิจการโรงงานแปรรูปไม้ บริษัท สหไพบูลย์ (1982) จำกัด
ร่วมการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference กรมป่าไม้
ร่วมการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference กรมป่าไม้
ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน ปม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน ปม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
ตรวจสอบข้อเท็จ กรณีร้องเรียนผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ตรวจสอบข้อเท็จ กรณีร้องเรียนผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 

ส่วนจัดการป่าชุมชน

การประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ Morning talk กรมป่าไม้ ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้
การประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ Morning talk กรมป่าไม้ ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้
ร่วมการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference กรมป่าไม้
ร่วมการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference กรมป่าไม้
ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน ปม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน ปม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
ประชุม Morning Talk ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้
ประชุม Morning Talk ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้
 

ส่วนอำนวยการ

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านการประชุมทางไกล VDO Conference (Google Meet)
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านการประชุมทางไกล VDO Conference (Google Meet)
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2564
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2564
ร่วมการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ Morning Talk ผ่าน VDO Conference กรมป่าไม้
ร่วมการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ Morning Talk ผ่าน VDO Conference กรมป่าไม้
ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1 /2564
ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1 /2564
ร่วมประชุม Morning Talk (ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้)
ร่วมประชุม Morning Talk (ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้)
 

ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แวงใหญ่ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในท้องที่ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แวงใหญ่ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในท้องที่ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แวงใหญ่ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาวะน้ำท่วม ในท้องที่ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แวงใหญ่ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาวะน้ำท่วม ในท้องที่ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม
ช่วยเหลือประชาชน​ ที่ได้รับผลกระทบ​ จากภาวะน้ำท่วม​ บ้านชีวังเวิน ม.6​ ต.โนนทอง​ อ.แวงใหญ่​ จ.ขอนแก่น​ และประชาชนที่ออาศัย​อยู่ บริเวณ​ ลุ่มแม่น้ำชี​ บ้านหนองบัวลอง​ ต.ท่านางแนว​ อ.แวงน้อย​ จ.ขอนแก่น​
ช่วยเหลือประชาชน​ ที่ได้รับผลกระทบ​ จากภาวะน้ำท่วม​ บ้านชีวังเวิน ม.6​ ต.โนนทอง​ อ.แวงใหญ่​ จ.ขอนแก่น​ และประชาชนที่ออาศัย​อยู่ บริเวณ​ ลุ่มแม่น้ำชี​ บ้านหนองบัวลอง​ ต.ท่านางแนว​ อ.แวงน้อย​ จ.ขอนแก่น​
ปลูกต้นพะยูงและต้นประดู่ 2000 ต้น
ปลูกต้นพะยูงและต้นประดู่ 2000 ต้น
 
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แวงใหญ่ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในท้องที่ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แวงใหญ่ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาวะน้ำท่วม ในท้องที่ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม
ช่วยเหลือประชาชน​ ที่ได้รับผลกระทบ​ จากภาวะน้ำท่วม​ บ้านชีวังเวิน ม.6​ ต.โนนทอง​ อ.แวงใหญ่​ จ.ขอนแก่น​ และประชาชนที่ออาศัย​อยู่ บริเวณ​ ลุ่มแม่น้ำชี​ บ้านหนองบัวลอง​ ต.ท่านางแนว​ อ.แวงน้อย​ จ.ขอนแก่น​
ปลูกต้นพะยูงและต้นประดู่ 2000 ต้น
previous arrow
next arrow

ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดกาฬสินธุ์ (กรอ.จังหวัดกาฬสินธุ์) ครั้งที่ 4/2564
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดกาฬสินธุ์ (กรอ.จังหวัดกาฬสินธุ์) ครั้งที่ 4/2564
ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมถนนคนเดิน “วิถีผู้ไท เที่ยวเมืองตะไลล้าน” บ้านกุดหว้า ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมถนนคนเดิน “วิถีผู้ไท เที่ยวเมืองตะไลล้าน” บ้านกุดหว้า ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ (คทช.จังหวัด)
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ (คทช.จังหวัด)
โครงการ “ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”
โครงการ “ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”
โครงการบริการจัดการที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ
โครงการบริการจัดการที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ
 

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคามร่วมเปิดงานปฏิบัติธรรมประจำปีและพิธีเปิดอาคาร “สุขศาลาพุทธยานันทะภิกขุ”
ศูนย์ป่าไม้มหาสารคามร่วมเปิดงานปฏิบัติธรรมประจำปีและพิธีเปิดอาคาร “สุขศาลาพุทธยานันทะภิกขุ”
ตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองคูและป่านาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองคูและป่านาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ทส. ร่วมหาแนวทางบริหารจัดการป่าโคกใหญ่
ทส. ร่วมหาแนวทางบริหารจัดการป่าโคกใหญ่
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุดรัง ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน​ กรณีขอออกโฉนดที่ดิน​ จำนวน​ 1 ราย
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุดรัง ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน​ กรณีขอออกโฉนดที่ดิน​ จำนวน​ 1 ราย
ร่วมระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน​ กรณีขอออกโฉนดที่ดิน​ จำนวน​ 4 ราย
ร่วมระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน​ กรณีขอออกโฉนดที่ดิน​ จำนวน​ 4 ราย
Exit full screenEnter Full screen
 
ศูนย์ป่าไม้มหาสารคามร่วมเปิดงานปฏิบัติธรรมประจำปีและพิธีเปิดอาคาร “สุขศาลาพุทธยานันทะภิกขุ”
ตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองคูและป่านาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ทส. ร่วมหาแนวทางบริหารจัดการป่าโคกใหญ่
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุดรัง ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน​ กรณีขอออกโฉนดที่ดิน​ จำนวน​ 1 ราย
ร่วมระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน​ กรณีขอออกโฉนดที่ดิน​ จำนวน​ 4 ราย
previous arrow
next arrow
Shadow

ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด

ตรวจสอบพื้นที่บุกรุกป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่าไม้ ในเขตสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง
ตรวจสอบพื้นที่บุกรุกป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่าไม้ ในเขตสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร ตรวจยึด จับกุมการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร ตรวจยึด จับกุมการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๑๙-๐-๐๐ ไร่ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าอุโมงและป่าหนองแวง ท้องที่บ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๑๙-๐-๐๐ ไร่ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าอุโมงและป่าหนองแวง ท้องที่บ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดทำแนวเขตและแบ่ง บริเวณการใช้ประโยชน์
จัดทำแนวเขตและแบ่ง บริเวณการใช้ประโยชน์
สนับสนุนกล้าไม้ แก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
สนับสนุนกล้าไม้ แก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
 
ตรวจสอบพื้นที่บุกรุกป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่าไม้ ในเขตสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร ตรวจยึด จับกุมการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๑๙-๐-๐๐ ไร่ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าอุโมงและป่าหนองแวง ท้องที่บ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดทำแนวเขตและแบ่ง บริเวณการใช้ประโยชน์
สนับสนุนกล้าไม้ แก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
previous arrow
next arrow

ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร

ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2564
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2564
ป่าชมชนมุกดาหาร ออกสำรวจข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับกำหนดเป็นเป้าหมาย 5 ป่าชุมชน
ป่าชมชนมุกดาหาร ออกสำรวจข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับกำหนดเป็นเป้าหมาย 5 ป่าชุมชน
ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การป้องกันควบคุมไฟป่า การจัดการเชื้อเพลิงจากป่า วัสดุเหลือใช้ทางเกษตร และขยะอินทรีย์อื่น ไปใช้ประโยชน์ภายใต้โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดมุกดาหาร
ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การป้องกันควบคุมไฟป่า การจัดการเชื้อเพลิงจากป่า วัสดุเหลือใช้ทางเกษตร และขยะอินทรีย์อื่น ไปใช้ประโยชน์ภายใต้โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดมุกดาหาร
ติดตามผลการปลูกหญ้าแฝกพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ติดตามผลการปลูกหญ้าแฝกพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
 
ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2564
ป่าชมชนมุกดาหาร ออกสำรวจข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับกำหนดเป็นเป้าหมาย 5 ป่าชุมชน
ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การป้องกันควบคุมไฟป่า การจัดการเชื้อเพลิงจากป่า วัสดุเหลือใช้ทางเกษตร และขยะอินทรีย์อื่น ไปใช้ประโยชน์ภายใต้โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดมุกดาหาร
ติดตามผลการปลูกหญ้าแฝกพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
previous arrow
next arrow
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)