ประวัติความเป็นมา

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)

ประวัติความเป็นมา

          จากการปฏิรูประบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้จัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นใหม่ ให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลทำให้กรมป่าไม้จากเดิมสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ย้ายมาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานป่าไม้จังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคถูกยกเลิก แล้วจัดตั้ง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ประสานภารกิจของ ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับจังหวัด จากการยกเลิกสำนักงานป่าไม้จังหวัด ทำให้กรมป่าไม้ไม่มีหน่วยงานส่วนภูมิภาค กรมป่าไม้จึงได้มีการปรับปรุงหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ขึ้นมาใหม่ ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4603/2551 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง การจัดโครงสร้างหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้(สาขา) จำนวน 6 แห่ง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เป็นหน่วยงานส่วนกลางสังกัดกรมป่าไม้ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคมีพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม และร้อยเอ็ด  อีกทั้งกำกับ ดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4830/2551 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ซึ่งสำนักได้ดำเนินการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบอเนกประโยชน์เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้ การบริการตอบสนองพันธกิจของกรมป่าไม้  การสนับสนุนการบริหารงานวิชาการด้านป่าไม้ให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน