ติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) พื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้

» Read more

ตรวจลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และการเกิดไฟป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู

» Read more

ตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งจุด Hot spot จากศูนย์สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู ทางขึ้นน้ำตกผาระแงง

» Read more

ออกตรวจสอบพื้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพป่าและลาดตระเวนหาการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูโหล่ย

» Read more

ลาดตระเวน ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า และตรวจสอบการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูโหล่ย เขตท้องที่ ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

» Read more

จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ บริเวณสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ ๕

» Read more

1 2 3 6