ออกตรวจลาดตระเวน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่

» Read more

ตรวจสอบข้อเท็จจริงการบุกรุกและลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติบ้านนางงาม

» Read more

ติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) พื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้

» Read more

ตรวจลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และการเกิดไฟป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู

» Read more

ตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งจุด Hot spot จากศูนย์สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู ทางขึ้นน้ำตกผาระแงง

» Read more

ออกตรวจสอบพื้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพป่าและลาดตระเวนหาการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูโหล่ย

» Read more

1 2 3 7