บริการสำหรับเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบข้อมูลตนเอง

ตรวจสอบข้อมูลของท่าน

ตรวจสอบสลิปเงินเดือน

ตรวจสอบและพิมพ์สลิปเงินเดือนของท่าน

ตรวจสอบอีเมล

ตรวจสอบอีเมลผ่านระบบ workD

ระบบงานสารบรรณ

ระบบรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ระบบหนังสือเวียน

ระบบหนังสือเวียนกรมป่าไม้

ระบบ DPIS

โปรแกรมระบบทรัพยากรบุคคลระดับกรม

ระบบแจกจ่ายกล้าไม้

บริหารจัดการสต็อคกล้าไม้ และบันทึกผลการแจกกล้าไม้

ระบบแผนงานและงบประมาณ

เขียนคำขอ/จัดทำงบประมาณ

คู่มือ IT สำหรับ Work From Home

การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก (ปรับปรุง 18 ม.ค. 64)

ระบบฐานข้อมูลกิจกรรมปลูกป่า

ระบบฐานข้อมูลการบริหารกิจกรรมปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริการ ระบบงาน และลิงก์ที่น่าสนใจอื่น ๆ