บริการสำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบตรวจสอบสลิปเงินเดือน/
ตรวจสอบข้อมูลตนเอง

ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และพิมพ์สลิปเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน

ระบบตรวจสอบข้อมูลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ

ตรวจสอบข้อมูลประมาณการเบี้ยหวัดและบำเหน็จบำนาญ สถานะการยื่นรับบำเหน็จบำนาญ หนังสือสั่งจ่ายและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และอื่นๆ

ระบบตรวจสอบอีเมล

ตรวจสอบอีเมลที่ลงท้ายด้วย @forest.go.th หรือ @mail.forest.go.th

ระบบงานสารบรรณ

ระบบรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ระบบหนังสือเวียน

ระบบหนังสือเวียนกรมป่าไม้

ระบบ DPIS รุ่น 6

โปรแกรมระบบทรัพยากรบุคคลระดับกรม

ระบบ DPIS รุ่น 5

โปรแกรมระบบทรัพยากรบุคคลระดับกรม สำหรับการบันทึกข้อมูลที่ต้องส่งไปยังระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม

ระบบแจกจ่ายกล้าไม้

บริหารจัดการสต็อคกล้าไม้ และบันทึกผลการแจกกล้าไม้

ระบบแผนงานและงบประมาณ

เขียนคำขอ/จัดทำงบประมาณ

ระบบฐานข้อมูลกิจกรรมปลูกป่า

ระบบฐานข้อมูลการบริหารกิจกรรมปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คู่มือ IT สำหรับ Work From Home

การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก (ปรับปรุง 18 ม.ค. 64)

บริการ ระบบงาน และลิงก์ที่น่าสนใจอื่น ๆ

Skip to content