มอบนโยบายและปฏิบัติราชการ “ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ทส.”

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส.4 (ภูพระ) ได้ปฏิบัติงานออกตรวจลาดตระเวนปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ 5 จุด

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส.4 (ภูพระ) ร่วมตรวจยึด ไม้อีเม่ง จำนวน 8 ท่อน บริเวณทิศตะวันตกเทศบาลตำบลนิคม หมู่ที่ 1 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส.4 (ภูพระ) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าคันโท ได้ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพป่า ปี 2559-2560 ท้องที่รับผิดชอบ อำเภอท่าคันโท

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส.4 (ภูพระ) ร่วมตรวจยึดไม้พะยูง จำนวน 6 ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตร 0.51 ลบ.ม. บริเวณโรงเรียนบ้านคำไฮวิทยา ท้องที่บ้านคำไฮ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ อำเภอหนองกุงศรี ประจำเดือนตุลาคม 2561 ครั้งที่ 10 /2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี ชั้น 2 จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more
1 2