มอบนโยบายและปฏิบัติราชการ “ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ทส.”

» Read more

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าขอนแก่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและประชาชนในตำบลโคกก่อ

» Read more

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าขอนแก่น ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน

» Read more

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าขอนแก่น จัดฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันไฟป่าให้กับสมาชิกอาสาเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านหนองเซียงซุย ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ส่วนอำนวยการ ตรวจติดตามกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันและกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่า ณ หน่วยส่งเสริมและควบคุมไฟป่าขอนแก่น ท้องที่ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น และกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน การบริหารจัดการพื้นที่ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ (งบเงินอุดหนุน) ป่าชุมชนบ้านหนองแวงเรือ ม.7 ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

» Read more

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าขอนแก่นร่วมกับ อบต.หนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ทำหน้าที่อบรมโครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 20 หมู่บ้าน ณ ที่ทำการ อบต.หนองปลิง

» Read more
1 2 3