สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
ข่าวประกาศ
  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสารถและความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนด วันเวลา สถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ดาวน์โหลด ประกาศทั่วไป
  2. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ (TOR) ตำแหน่ง ผู้ช่วยงาน (GIS) จำนวน 12 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2)(ข) ดาวน์โหลด ประกาศทั่วไปรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ (TOR) ตำแหน่ง ผู้ช่วยงาน (GIS) จำนวน 12 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2)(ข) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลด ประกาศทั่วไป
  3. รับสมัครบุคคลากรภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล(TOR) ตำแหน่ง ผู้ช่วยงาน (GIS) จำนวน 12 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2)(ข) ดาวน์โหลด ประกาศทั่วไป
  4. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ดาวน์โหลด ประกาศสมัครงาน
  5. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม่ที่ 7(ขอนแก่น) ดาวน์โหลด ประกาศทั่วไป
  6. ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมป่าไม้ ดาวน์โหลด ประกาศทั่วไป
  7. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ดาวน์โหลด ประกาศสมัครงาน
  8. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ดาวน์โหลด ประกาศสมัครงาน
0%
ประชาสัมพันธ์

* ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมออนไลน์ รายวิชาวางรากฐานพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ขนาดใหญ่ที่เปิดกว้าง (MNRE MOOC) ดาวน์โหลด

* ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 15 ดาวน์โหลด

ข่าวกิจกรรม สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

previous arrow
next arrow

คลังความรู้ (E-Book)

โครงการสร้างป่าสร้างรายได้
เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชุมชน
โครงการสร้างป่า สร้างรายได้

ประชาสัมพันธ์แจกกล้าไม้

ขั้นตอนการขออนุญาต