ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้างชื่อโครงการดาวน์โหลด
P63080008667
P63080008662
P63080008660
P63080008651
-จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน 3 แห่ง พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ป่าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้น 3 กิโลเมตร
-จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน 3 แห่ง พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ป่าไม้จังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งสิ้น 3 กิโลเมตร
-จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน 6 แห่ง พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ป่าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งสิ้น 6 กิโลเมตร
-จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน 9 แห่ง พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ป่าไม้จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 9 กิโลเมตร
P63010049016
P63010049025
P63010049029
P63010049032
P63010049042
P63010049052
P63010049056
P63010049057
P63010049060
P63010049065
-จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ป่าไม้ จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ จำนวน 3 หลัง
-จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ จำนวน 1 หลัง ณ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
-จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ จำนวน 1 หลัง ณ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
-จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ จำนวน 1 หลัง ณ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
-จ้างเหมาก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ ขนาด 30×30 เมตร จำนวน 1 หลัง จังหวัดกาฬสินธุ์
-จ้างเหมาก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ ขนาด 30×30 เมตร จำนวน 1 หลัง และขนาด 40×40 เมตร จำนวน 2 หลัง จังหวัดขอนแก่น
-จ้างเหมาจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 9 กิโลเมตร
-จ้างเหมาจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 3 กิโลเมตร
-จ้างเหมาจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 3 กิโลเมตร
-จ้างเหมาจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 6 กิโลเมตร
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 4 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 8 โครงการ
P62050002480เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ้างเหมาจัดทำโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 โครงการ
P62050007448เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ที่ 1 จ.ร้อยเอ็ด
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑โครงการ
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๔ โครงการ
เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
P62020008458-จ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ จำนวน 220,000 กล้า ของส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
P62020007925

P62020007923

P62020007916

P62020007885
-จ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่าและจัดทำแนวกันไฟของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูพาน ที่ 3 จังหวัดกาฬสินธุ์

-จ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่าและจัดทำแนวกันไฟของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงแม่เผด ที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด

-จ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่าและจัดทำแนวกันไฟของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูพาน ที่ 4 จังหวัดกาฬสินธุ์

-จ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่าและจัดทำแนวกันไฟของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูพาน ที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์
P62020008352

P62020008348
-จ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่าและจัดทำแนวกันไฟของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมูล ที่ 5 จังหวัดกาฬสินธุ์

-จ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่าและจัดทำแนวกันไฟของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูพาน ที่ 3 จังหวัดกาฬสินธุ์
P62020007944

P62020007935

P62020007929
-จ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่าและจัดทำแนวกันไฟของสวนป่าดินแดง-วังกุง จังหวัดมหาสารคาม

-จ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่าและจัดทำแนวกันไฟของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมะอี่ ที่ 1 จังหวัดร้อยเอ็ด

-จ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่าและจัดทำแนวกันไฟของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมะอี่ ที่ 3 จังหวัดร้อยเอ็ด
P62020008085

P62020008082

P62020008078

P62020008075
-จ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่าและจัดทำแนวกันไฟของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่ง พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่บุกรุก) ที่ 1 จังหวัดร้อยเอ็ด
-จ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่าและจัดทำแนวกันไฟของสวนป่าดงแม่เผด จังหวัดกาฬสินธุ์

-จ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่าและจัดทำแนวกันไฟของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงแม่เผด ที่ 1 จังหวัดร้อยเอ็ด
-จ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่าและจัดทำแนวกันไฟของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูโหล่ย ที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์
P62020008097

P62020008094

P62020008088

P62020008086
-จ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่าและจัดทำแนวกันไฟของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู ที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์

-จ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่าและจัดทำแนวกันไฟของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงระแนง ที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์
-จ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่าและจัดทำแนวกันไฟของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูโหล่ย ที่ 2 จังหวัดกาฬสินธุ์

-จ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่าและจัดทำแนวกันไฟของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูพาน ที่ 7 จังหวัดกาฬสินธุ์
P62020008104

P62020008102

P62020008099

P62020008098
-จ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่าและจัดทำแนวกันไฟระยะทาง 36 กิโลเมตร ของสวนป่าดงระแนง จังหวัดกาฬสินธุ์

-จ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่าและจัดทำแนวกันไฟระยะทาง 26 กิโลเมตร ของสวนป่าดดอนลำดวน จังหวัดกาฬสินธุ์

-จ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่าและจัดทำแนวกันไฟระยะทาง 20 กิโลเมตร ของสวนป่าอุโมง-หนองแวง จังหวัดร้อยเอ็ด

-จ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่าและจัดทำแนวกันไฟของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ป่าภูนาขาม) ที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์
P62020007863

P62020007875

P62020007879

P62020007881

-จ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่าและจัดทำแนวกันไฟของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมะอี่ ที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด

-จ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่าและจัดทำแนวกันไฟของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองคูและป่านาดูน ที่ 2 จังหวัดมหาสารคาม
-จ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่าและจัดทำแนวกันไฟของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองคูและป่านาดูน ที่ 3 จังหวัดมหาสารคาม
-จ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่าและจัดทำแนวกันไฟของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองคูและป่านาดูน ที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม
P62020007919จ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่าและจัดทำแนวกันไฟของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูพาน ที่ 2 จังหวัดกาฬสินธุ์
P61010039545เหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่า กิจกรรมบำรุงรักษาป่าที่ 2-6 จำนวน 970 ไร่, 7-10 จำนวน 1,050 ไร่ และจัดทำแนวกันไฟจำนวน 15 กม. ของหน่วยฟื้นฟูป่าสงวนตาม พรบ.2584 (ป่าโคกสูงบ้านดง) ที่ 3 จ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
P61010038968 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่า ปลูกป่าทั่วไป 200 ไร่ ของหน่วยฟื้นฟู ฯ (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่บุกรุก) ที่ 3 จ.มุกดาหาร
P61010038973จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงป่า ปลูกป่าทั่วไป 200 ไร่ ของหน่วยฟื้นฟู ฯ (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่บุกรุก) ที่ 1 จ.กาฬสินธุ์
P61010038744 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงป่า ปลูกป่าทั่วไป 300 ไร่ ของหน่วยฟื้นฟู ฯ (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่บุกรุก) ที่ 1 จ.ร้อยเอ็ด
P61010041084 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงป่า ปลูกป่าทั่วไป 200 ไร่ บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 300 ไร่ จัดทำแนวกันไฟ 2 กม. ของหน่วยฟื้นฟู ฯ (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่บุกรุก) ที่ 1 จ.มุกดาหาร
P61010038960จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมงานบำรุงป่า ปลูกป่าทั่วไป 200 ไร่ ของหน่วยฟื้นฟู ฯ (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่บุกรุก) ที่ 2 จ.มุกดาหาร
P61010041001จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 650 ไร่ และจัดทำแนวกันไฟ 7 กม. ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า ฯ ป่าภูพานที่ 2 จ.กาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6, 7-10 และจัดทำแนวกันไฟ ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า ฯ ป่าภูเวียงที่ 1 จ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงป่าปีที่ 2-6 จำนวน 300 ไร่ ,บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 จำนวน 500 ไร่ จัดทำแนวกันไฟ 5 กม. และกิจกรรมโครงการความร่วมมือในการฟื้นฟูป่า (บำรุงรักษาปีที่ 2-6) 360 ไร่ ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมูลที่ 2 จ.กาฬสินธุ์
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6, 7-10 และจัดทำแนวกันไฟ ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า ฯ ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 (ป่าโคกสูงบ้านดง) ที่ 1 จ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำหมุดหลักฐาน GPS จำนวน 400 หมุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 220 หลัก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัว จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการทำความสะอาดบริเวณส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
ขายทอดตลาดดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป จำนวน 200 ไร่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 6 จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป จำนวน 200 ไร่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 5 จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป จำนวน 200 ไร่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 4 จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป จำนวน 200 ไร่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 3 จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป จำนวน 200 ไร่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป จำนวน 280 ไร่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป จำนวน 200 ไร่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 6 จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป จำนวน 200 ไร่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 4 จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป จำนวน 200 ไร่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 5 จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้/ปลูกและบำรุงป่าใช้สอย ของโครงการฟื้นฟูป่าหนองเหมือดแอ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 1 จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ จำนวน 220,000 กล้า เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้ชุมชน (เรือนเพาะชำชุมชน) ของโครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ ที่ 1 จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ที่ 3 จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ที่ 1 จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ จำนวน 230,000 กล้า เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้ชุมชน (เรือนเพาะชำชุมชน) ของศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ จำนวน 230,000 กล้า เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้ชุมชน (เรือนเพาะชำชุมชน) ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ จำนวน 230,000 กล้า เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้ชุมชน (เรือนเพาะชำชุมชน) ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ จำนวน 230,000 กล้า เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้ชุมชน (เรือนเพาะชำชุมชน) ของสถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ จำนวน 230,000 กล้า เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้ชุมชน (เรือนเพาะชำชุมชน) ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ จำนวน 230,000 กล้า เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้ชุมชน (เรือนเพาะชำชุมชน) ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ จำนวน 230,000 กล้า เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้ชุมชน (เรือนเพาะชำชุมชน) ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้ชุมชน (เรือนเพาะชำชุมชน) จำนวน 220,000 กล้า ของโครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ที่ 1 จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้ชุมชน (เรือนเพาะชำชุมชน) ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้ชุมชน (เรือนเพาะชำชุมชน) ของสถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้ชุมชน (เรือนเพาะชำชุมชน) ของศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้ชุมชน (เรือนเพาะชำชุมชน) ของโครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ ที่ 1 จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้ชุมชน (เรือนเพาะชำชุมชน) ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้ชุมชน (เรือนเพาะชำชุมชน) ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้ชุมชน (เรือนเพาะชำชุมชน) ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้ชุมชน (เรือนเพาะชำชุมชน) ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่องประกาศประกวดราคา ป่าภูพาน ที่ 2 กาฬสินธุ์
เรื่องประกาศประกวดราคาโคกสูงบ้านดง ขอนแก่น
เรื่องประกาศประกวดราคาส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
เรื่องประกาศประกวดราคา บุกรุกที่1 มุกดาหาร
เรื่องประกาศประกวดราคา ป่าดงมูลที่ 2กาฬสินธุ์
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยส่งเสริมควบคุมไฟป่าขอนแก่น
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามุกดาหาร
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของโครงการทุ่งกุลาร้องไห้ ที่ 1 จังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด