มอบนโยบายและปฏิบัติราชการ “ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ทส.”

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.2 (โคกหลวง) ร่วมกับ นายสุริยนต์ ดอนสมจิตร ปลัดอำเภอบ้านฝาง ฝ่ายความมั่นคง และคณะผู้นำหมู่บ้านบะยาว หมู่ที่ 6 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ร่วมกันตรวจยึด ไม้ประดู่ จำนวน 3 ท่อน ปริมาตร 0.85 ลบ.ม. เหตุเกิดบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าสวะถี ด้านทิศตะวันออก หมู่บ้านบะยาว หมู่ที่ 6 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.2 (โคกหลวง) ได้ดำเนินการออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนขึ้นทะเบียนต้นไม้ในโปรแกรมระบบ e-tree เพื่อให้ประชาชนรับรองต้นไม้ของตนเองแสดงเป็นหลักฐานการได้มาโดยการครอบครองโดยถูกต้องตามกฎหมาย

» Read more

นายวีรวัฒน์ ประสมสุข ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.2 (โคกหลวง) โดยได้ให้ความรู้แนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า ระเบียบในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค์ในหน่วยงาน การร่วมมือกันพัฒนาหน่วยงาน รวมถึงความสามัคคีในการปฏิบัติงาน ให้แก่ป้องกันรักษาป่าที่ ขก.2 (โคกหลวง)

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.2 (โคกหลวง) ออกสำรวจพื้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพป่า ปี 2559-2560 ท้องที่รับผิดชอบป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง จำนวน 9 แปลง

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.2 (โคกหลวง) ร่วมกับนายปณิธาน คูณค้ำ นักวิชากรป่าไม้ปฏิบัติงาน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้และเจ้าหน้าที่รังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขามัญจาคีรี ได้ดำเนินการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินกรณีออกโฉนดที่ดิน

» Read more
1 2 3