มอบนโยบายและปฏิบัติราชการ “ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ทส.”

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.2 (ดงหลวง) เข้าร่วมประชุมการซักซ่อมการปฏิบัติการจัดทำแผนงาน /โครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแผนพัฒนาในลักษณะแผนเดียว (One Plan) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

» Read more

โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.2 (ดงหลวง) เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสวนา เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของจังหวัดมุกดาหาร ในยุคดิจิทัล ณ สวนอาหารนรินทร์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห. 2 (ดงหลวง) ร่วมเข้าทำการตรวจสอบกรณีศูนย์ดำรงธรรม อ.ดงหลวง ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากนายลัก เชื้อคำฮด เรื่อง ขอความช่วยเหลือถูกบุกรุกล้ำแนวเขตที่ดิน กับนายบุญชู เชื้อคนแข็ง ท้องที่บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ 14 ต. กกตูม อ. ดงหลวง จ.มุกดาหาร คณะเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าทำการไกล่เกลี่ยและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อพิพาทให้ทั้งสองฝ่ายได้เข้าใจและยินดีทำตามข้อตกลง

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.2(ดงหลวง)เข้าร่วมประชุมโครงการสำรวจพื้นที่เตรีมการประกาศจัดตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดงภูพานท้องที่ ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ณ ห้องประชุมเทศบาล ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.2 (ดงหลวง)ได้เข้าร่วมปฏิบัติการบินตรวจสอบสภาพป่าตามแผนฯประจำปี 2562 ศูนย์ปฏิบัติการบินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือน มีนาคม 2562 ณ สนาม ฮ.ชั่วคราวเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูสีฐาน ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

» Read more

1 2 3