มอบนโยบายและปฏิบัติราชการ “ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ทส.”

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด สร้างการรับรู้ นำไปสู่การพัฒนาพื้นที่

» Read more

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ และประชุมสรุปผลการดำเนินงานในพื้นที่ประจำปี 2562 พร้อมสรุปปัญหาแนวทางแก้ไขในปี 2563 และร่วมงานอวยพรปีใหม่กับชุมชน ณ โครงการฟื้นฟูป่าหนองเหมือดแอ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

โครงการฟื้นฟูป่าหนองเหมือดแอ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การริหารส่วนตำบลกำแพง พร้อมผู้นำและตัวแทนชุมชนตำบลกำแพง ได้ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในพื้นที่ตำบลกำแพง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more