หนังสือเวียนสำนักฯ13 สาขานราธิวาส


เรื่อง
เลขหนังสือ
ลงวันที่ดาวน์โหลด
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ทส 1636.11/ว266909/02/65ดาวน์โหลด
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เกี่ยวกับกรณีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และหนังสืออื่นทส 1636.11/ว22202/02/65ดาวน์โหลด
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ทส 1636.11/9213/01/65ดาวน์โหลด
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564ทส 1636.11/85110/04/64ดาวน์โหลด
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการทส 1636.11/143710/10/62ดาวน์โหลด
โครงการสวัสดิการจัดหาอาวุธปืนสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกรมป่าไม้ทส 1636.11/143610/10/62ดาวน์โหลด
ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการทส 1636.11/143310/10/62ดาวน์โหลด
โครงการสวัสดิการประกันอุบัติเหตุทส 1636.11/ว 100624/07/62ดาวน์โหลด
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2562ทส 1636.11/ว 95810/07/62ดาวน์โหลด
ให้ข้าราชการเเละลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ทส 1636.11/ว 95910/07/62ดาวน์โหลด
การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐทส 1636.11/ว 95710/07/62ดาวน์โหลด
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญทส 1636.11/ว 95510/07/62ดาวน์โหลด
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ทส 1636.11/ว 95610/07/62ดาวน์โหลด
สรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่1 (Profect and Reviews) (ส่วนกลาง)ทส 1636.11/ว3407/01/62ดาวน์โหลด
การพิจารณาให้พนักงานราชการทั่วไปได้รับการเลื่อนค่าตอนแทนประจำปีและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว วันที่ 1 ตุลาคม 2561ทส 1636.11/ว165129/11/61ดาวน์โหลด
ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ลงทะเบียนเป็นประชาชนจิตอาสาทส 1636.11/ว162923/11/61ดาวน์โหลด
ขอเชิญชวนสมัครจิตอาสาพระราชทาน และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการรับสมัครจิตอาสาพระราชทานและร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ " ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทส 1636.11/ว163023/11/61ดาวน์โหลด
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นทส 1636.11/ว 163126/11/61ดาวน์โหลด
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2562ทส 1636.11/ว163323/11/61ดาวน์โหลด
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)ทส 1636.11/ว 15ห9615/11/61ดาวน์โหลด
ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับการบริการต่อการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ทส 1636.11/ว133405/10/61ดาวน์โหลด
การเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทส 1636.11/ว133505/10/61ดาวน์โหลด
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสในสังกัดกรมป่าไม้ทส 1636.11/ว 133205/10/61ดาวน์โหลด
ขอส่งรายงานแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาลทส 1636.11/ว127227/09/61ดาวน์โหลด
การรณรงค์การเลิก-ลดใช้พลาสติดและโฟม ในงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ ปีทส 1636.11/ว125925/09/61ดาวน์โหลด
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไปกรมป่าไม้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561ทส 1636.11/ว125825/09/61ดาวน์โหลด
การลดใช้กระดาษด้วย QR Code และมาตราการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารของทางราชการจากประชาชนในรูปแบบวีดิทัศน์ทส 1636.11/ว118110/09/61ดาวน์โหลด
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 122 ปีทส 1636.11/ว118210/09/61ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริงทส 1636.11/ว118310/09/61ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ.2561ทส 1636.11/ว118410/09/61ดาวน์โหลด
กรอบอัตราพนักงานราชการกรมป่าไ้ม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ทส 1636.11/ว118510/09/61ดาวน์โหลด
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการปฏิบัติราชการทส 1636.1/106720/08/61ดาวน์โหลด
ขอส่งแผนยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ทส 1606.21/ว 253720/07/61ดาวน์โหลด
การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ ตามระเบียบ บ.ท.ช เกินกว่า 4 ครั้งทส 1636.11/ว10489/08/61ดาวน์โหลด
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ประชารัฐทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"ทส 1636.11/ว 10307/08/61ดาวน์โหลด
การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านทส 1636.11/ว98125/07/61ดาวน์โหลด
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ทส 1636.11/ว98025/07/61ดาวน์โหลด
ขอเชิญร่วมเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี ด้วยการประดับธงชาติทส 1636.11/ว97925/07/61ดาวน์โหลด
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการปฏิบัติการใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และแนวทางในการบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการกรมป่าไม้ รอบที่4ทส 1636.11/ว97825/07/61ดาวน์โหลด
ให้โอนหน่วยงานภาคสนามภายใต้การกำกับดูแลของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ไปอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทส 1636.11/ว97725/07/61ดาวน์โหลด
ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ทส 1636.11/96523/07/61ดาวน์โหลด
การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561ทส 1636.11/ว93012/07/61ดาวน์โหลด
การพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2561ทส 1636.11/ว92812/07/61ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการมอบอำนาจและการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ พ.ศ.2561ทส 1636.11/ว92912/07/61ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษาทส 1636.11/ว92712/07/61ดาวน์โหลด
แผนบริหารความเสียงและแผนการจัดการผลกระทบทางลบ ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ทส 1636.11/ว 91210/07/61ดาวน์โหลด
ขอส่งสำเนาระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยเข็มเครื่องหมาย วิทยฐานะนักบริหารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง (นบก.ทส) พ.ศ.2561ทส 1636.11/ว91010/07/61ดาวน์โหลด
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีถวายผ้ากระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีพุทธศักราช 2561ทส 1636.11/ว 91110/07/61ดาวน์โหลด
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561ทส 1636.11/ว 90810/07/61ดาวน์โหลด
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายพระกฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2561ทส 1636.11/ว90610/07/61ดาวน์โหลด
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561ทส 1636.11/ว 90710/07/61ดาวน์โหลด
สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า คร้้งที่ 2/2561ทส 1636.11/ว 90510/07/61ดาวน์โหลด
กำหนดความต้องการของผลงานทางวิชาการ หรือหัวข้อผลงานทางวิชาการทส 1636.11/ว90410/07/61ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กรณีการบรรจุ การย้าย การโอน การช่วยปฏิบัติราชการ การยืมตัวข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ และการลาออกจากราชการของกรมป่าไม้ (เพิ่มเติม)ทส 1636.11/ว 90310/07/61ดาวน์โหลด
การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการสร้างวัดและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทส 1636.4/ว8632/07/61ดาวน์โหลด
การใช้คลื่นความถี่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตทส 1636.4/ว8662/07/61ดาวน์โหลด
รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในพื้นที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิาสทส 1636.11/ว 84929/06/61ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่าและป้องกันรักษาป่า จำนวน 5 รายการ-26/06/61ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่าและป้องกันรักษาป่า จำนวน 8 รายการ-26/06/61ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2561ทส 1636.11/ว81822/06/61ดาวน์โหลด
ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสำรวจความคิดเห็นฯทส 1636.11/ว162021/12/60ดาวน์โหลด
สรุปสาระสำคัญการหารือแนวทางการปฏิบัติงานระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติฯทส 1636.11/ว162121/12/60ดาวน์โหลด
การเลื่อนเงินเดือนประจำปีเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติฯทส 1636.11/ว161420/12/60ดาวน์โหลด
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชกากรมป่าไม้ ตรวจและติดตามฯทส 1636.11/ว158618/12/60ดาวน์โหลด
การพิจารณาให้พนักงานราชการทั่วไปได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีฯทส 1636.11/ว156407/12/60ดาวน์โหลด
การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำทส 1636.11/ว154806/12/60ดาวน์โหลด
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี ทส 1636.11/ว148404/12/60ดาวน์โหลด
เงินเพิ่มเติมสำหรับการสู้รบ (พ.สศ.ร.)ทส 1636.11/ว153504/12/60ดาวน์โหลด
ยกเลิกสัญญาจ้างพนักงานราชการทส 1636.11/ว148423/11/60ดาวน์โหลด
สำรวจข้อมูลข้าราชการ พนักงานราชการ ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย ฯทส 1636.11/ว148323/11/60ดาวน์โหลด
ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการทส 1636.11/ว147422/11/60ดาวน์โหลด
ขอส่งสำเนาหนังสือทส 1636.11/ว147722/11/60ดาวน์โหลด
ขอส่งสำเนาหนังสือทส 1636.11/ว141003/11/60ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส ครั้งที่ 1/256002/11/60ดาวน์โหลด
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2560ทส 1636.11/ว139401/11/60ดาวน์โหลด
แผนการลดกระดาษของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ทส 1636.11/ว137825/10/60ดาวน์โหลด
ขอส่งสำเนาหนังสือทส 1636.11/ว137220/10/60ดาวโหลด
ขอส่งสำเนาหนังสือทส 1636.11/ว134011/10/60ดาวน์โหลด
ขอส่งสำเนาหนังสือทส 1636.11/ว133209/10/60ดาวน์โหลด
ขอส่งสำเนาหนังสือทส 1636.11/ว124027/09/60ดาวน์โหลด
การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดทส 1636.11/ว123219/09/60ดาวน์โหลด
ขอส่งสำเนาหนังสือทส 1636.11/ว122419/09/60ดาวน์โหลด
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบฯทส 1636.11/ว120512/09/60ดาวน์โหลด
ขอส่งสำเนาหนังสือทส 1636.11/ว116905/09/60ดาวน์โหลด
ระดับผลการประเมินและอัตราร้อยละที่ได้รับเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการทส 1636.11/ว115231/08/60ดาวน์โหลด
ขอส่งสำเนาหนังสือทส 1636.11/ว111423/08/60ดาวน์โหลด
ขอให้กรอกรายละเอียดปฏิทินอบรมตามแผนงานโครงการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ.2560ทส 1636.11/ว110221/08/60ดาวน์โหลด
ขอส่งสำเนาหนังสือทส 1636.11/ว102402/08/60ดาวน์โหลด
ขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐทส 1636.11/ว101001/08/60ดาวน์โหลด
ขอส่งสำเนาหนังสือทส 1636.11/ว92811/07/60ดาวน์โหลด
ขอส่งสำเนาหนังสือทส 1636.11/ว91511/07/60ดาวน์โหลด
ขอให้รายงานสรุปผลประเมินโครงการหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560ทส 1636.11/ว85730/06/60ดาวน์โหลด
ขอส่งสำเนาหนังสือทส 1636.11/ว85530/06/60ดาวน์โหลด
ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)ทส 1636.11/ว78713/06/60ดาวน์โหลด
การปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำในสังกัดกรมป่าไม้ทส 1636.11/ว75808/06/60ดาวน์โหลด
เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ.2561ทส 1636.11/ว73906/06/60ดาวน์โหลด
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลาทส 1636.11/ว32901/06/60ดาวน์โหลด
ขอส่งสำเนาหนังสือทส 1636.11/ว31731/05/60ดาวน์โหลด
ขอส่งสำเนาประกาศเกษียณอายุราชการทส 1636.11/ว62509/05/60ดาวน์โหลด
ขอส่งสำเนาหนังสือทส 1636.11/ว60404/05/60ดาวน์โหลด
การขับเคลื่อนแผนแม่บทสงเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฯทส 1636.11/ว56925/04/60ดาวน์โหลด
ขอส่งสำเนาหนังสือทส 1636.11/ว55220/04/60ดาวน์โหลด
ให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าฯทส 1636.11/ว51707/04/60ดาวน์โหลด
ขอส่งสำเนาหนังสือทส 1636.11/ว50105/04/60ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข.ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพฯ"ทส 1636.11/ว45928/03/60ดาวโหลดน์
ขอส่งสำเนาหนังสือ ทส 1636.11/ว41320/03/60ดาวน์โหลด
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านหนังสือราชการของกรมป่าไม้ทส 1636.11/ว40116/03/60ดาวน์โหลด
ขอส่งสำเนาหนังสือ ทส 1636.11/ว36408/03/60ดาวน์โหลด
ขอส่งสำเนาหนังสือทส 1636.11/ว33406/03/60ดาวน์โหลด
การเสนอแผนงาน โครงการ ที่สอดคล้องกับนโยบายฯทส 1636.11/ว28224/02/60ดาวน์โหลด
ขอส่งสำเนาหนังสือทส 1636.11/ว27423/02/60ดาวน์โหลด
รายชื่อข้าราชการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการแต่งตั้งฯทส 1636.11/ว25321/02/60ดาวน์โหลด
ขอส่งสำเนาหนังสือทส 1636.11/ว24920/02/60ดาวน์โหลด
การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานราชการทส 1636.11/ว24717/02/60ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.11/ว23715/02/60ดาวน์โหลด
ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการทส 1636.11/ว17303/02/60ดาวน์โหลด
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตทส 1636.11/ว14531/01/60ดาวน์โหลด
จัดตั้งกลุ่มคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ทส 1636.11/ว7118/01/60ดาวน์โหลด
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีทส 1636.11/ว7018/01/60ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.11/ว150921/12/59ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.11/ว150821/12/59ดาวน์โหลด
ขอสนับสนุนของขวัญกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560ทส 1636.11/ว148916/12/59ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.11/ว140401/12/59ดาวน์โหลด
ขอความอนุเคราะห์รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมทส 1636.11/ว132715/11/59ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.11/ว131111/11/59ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.11/ว130610/11/59ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.11/ว129308/11/59ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.11/ว128907/11/59ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.11/ว127807/11/59ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.11/ว126702/11/59ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานฯทส 1636.11/ว125731/10/59ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.11/ว125331/10/59ดาวน์โหลด
ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการทส 1601.3/ว1624313/10/59ดาวน์โหลด
การสนับสนุนการแก้ไขปัญหากรณีการจัดระเบียบสายสื่อสารฯทส 1636.11/ว121017/10/59ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของพนักงานราชการกรมป่าไม้ทส 1636.11/ว109426/09/59ดาวน์โหลด
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานทส 1636.11/ว108923/09/59ดาวน์โหลด
การรับส่งงานในหน้าที่ราชการทส 1636.11/ว109023/09/59ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.11/ว105715/09/59ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.11/ว100701/09/59ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.11/ว98129/08/59ดาวน์โหลด
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ทส 1636.11/ว92819/08/59ดาวน์โหลด
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ดาวน์โหลด
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สจป.ที่ ๑๓ สาขานราธิวาสดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.11/ว87607/08/59ดาวน์โหลด
สอบราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่าดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.1/ว4811/04/59ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.1/ว36631/03/59ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.1/ว34429/03/59ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.1/ว33828/03/59ดาวน์โหลด
ขอเชิญร่วมงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2559ทส 1636.1/ว3121703/59ดาวน์โหลด
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2559ทส 1601.3/101219/01/59ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.1/ว19417/02/59ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.1/ว7419/01/59ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.1/ว3915/01/59ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.1/ว2912/01/59ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.1/ว170024/12/58ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.1/ว168923/11/58ดาวน์โหลด
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและสัมนา-ประจำปี ๒๕๕๘ทส 1636.1/ว155523/11/58ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.1/ว155423/11/58ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.1/ว150616/11/58ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.1/ว145206/11/58ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.1/ว147405/11/58ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.1/ว146604/11/58ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.1/ว145606/11/58ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.1/ว143829/10/58ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.1/ว140821/10/58ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.1/ว137609/10/58ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.1/ว135908/10/58ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.1/ว135608/10/58ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.1/ว132402/10/58ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.1/ว145202/11/58ดาวน์โหลด
ส่งสำเนาหนังสือทส 1636.1/ว126321/09/58ดาวน์โหลด
สรุปผลโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานฯทส 1636.1/ว125116/09/58ดาวน์โหลด