สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดยะลา


นายปลิว  ชุมแดง
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่
หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดยะลา อีกหน้าที่หนึ่ง

  • อำนาจหน้าที่

  • บุคลากร

  • อัตรากำลัง