โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “น้ำตกอินทศร”


นายสรธร  เพชรแก้วเพชร
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่
หัวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “น้ำตกอินทศร” อีกหน้าที่หนึ่ง