สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ (FEO)

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมปลูกไม้มีค่า สวนป่าเศรษฐกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ของภารกิจที่ได้รับมอบหมายและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนปฏิรูปประเทศ และสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน จึงจัดตั้งสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้&nbs […]


การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEG VPA) ครั้งที่ 4 /2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้นางกันตินันท์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEG VPA) ครั้งที่ 4 /2562 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ในการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ รายงานผลกา […]


“ปลดล็อก ไม้หวงห้าม”

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้นางกันตินันท์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ร่วมบันทึกเทปรายการ NBT มีคำตอบ เรื่อง ปลดล็อค! ไม้หวงห้าม โดยจะออกอากาศวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.-11.00 น. ช่อง NBT


การเสวนาหัวข้อ” วิกฤตโลกร้อนกับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว(Global Warming VS Green Economy)”

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นางกันตินันต์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ พร้อมนายวิทยา ณวิพันธ์ ผุ้อำนวยการส่วนรับรองการป่าไม้และนายประทีป ลิสกุลรัตน์ หัวหน้าฝ่ายรับรองไม้ เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ ” วิกฤตโลกร้อนกับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว(Global Warming VS Green Economy)” จัดโ […]


ประชุมเพื่อหารือ เรื่องการดำเนินการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติและเรื่องที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.-15.00 น. นางกันตินันท์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือ เรื่องการดำเนินการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติและเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา จัดทำ(ร่าง) ข้อมูลในประเด็นต่างๆดังนี้ 1.ทบทวนอาก […]


การประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางกันตินันท์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ มอบหมายให้นายวิทยา ณวิพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนรับรองการป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทย และสหภาพยุโรป(Thai-Eu Flegt vpa) ณ สำนักงานเลขานุ […]


ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ ดำเนินการจัดการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางกันตินันท์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ ดำเนินการจัดการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายสุกิจ จัน […]


ประชุมโครงสร้างของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้และอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.10 น. นางกันตินันท์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ได้เป็นประธานการประชุมโครงสร้างของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้และอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วน พร้อมมอบ นโยบายในการปฏิบัติงานให้แต่ละส่วนดำเนินการ โดยมีผู้อำนวยการส่วนทุกส่วนของสำนัักและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว ข้องเข้าร่ว […]


ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้และสมาชิกคณะกรรมการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ FLEGTได้ทำการประชุมทางไกลกับผู้แทนจากสภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30-16.40 น. นางกันตินันท์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และสมาชิกคณะกรรมการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ FLEGT ได้ทำการประชุมทางไกลกับผู้แทนจากสภาพยุโรปนำโดย Mrs. Helene Perier เจ้าหน้าที่นโยบายด้านป่าไม้และสัตว์ป่า คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป โด […]


ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เข้าร่วมงานพิธีปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญและงานเฉลิมพระเกียรติ

วันที่่ 18 พฤษภาคม 2562 นางกันตินันท์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ พร้อม นายวิทยา ณวิพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้และหัวหน้าด่านป่าไม้ เข้าร่วมงานพิธีปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญและงานเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดทิพย์สุคนธาราม ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเ […]


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมป่าไม้ 4 ภาค จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นางสาวนงนุช แซ่เจี่ย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการค้าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักรับรองการป่าไม้ ได้ต้อนรับ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่า […]


สำนักรับรองการป่าไม้ จะเปลี่ยนเป็น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 1 มีนาคม 2562

สำนักรับรองการป่าไม้ จะเปลี่ยนเป็น #สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการป่าไม้เศรษฐกิจของประเทศ มุ่งเน้นการกำหนดมาตรฐานการออกหนังสือรับรอง การส่งเสริมการค้าและผลิตภัณต์ไม่ที่ได้รับการรับรองทางป่าไม้ ให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านการนำเข้า-ส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เพื่อสร้างเศรษฐกิจมว […]