โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จังหวัดนราธิวาส


นายสรธร  เพชรแก้วเพชร

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่

หัวหน้าโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๒ จังหวัดนราธิวาส อีกหน้าที่หนึ่ง

โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12

ที่อยู่

หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 หมู่ที่ 13 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190

วัตถุประสงค์

เพื่อ จัดทำหมู่บ้านและจัดสรรที่ทำกินให้แก่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลขณะนั้น ในการจะแก้ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้โดยได้จัดสรร พื้นที่ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งเดิมของโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา (จคม.)ต่อมาเมื่อศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จตรวจเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2536 ทรงทราบว่ามีการบุกรุกทำลายป่าบริเวณพื้นที่รอบๆ หมู่บ้าน จึงทรงมีราชกระแส รับสั่ง ให้ขยายพื้นที่โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ถูกบุกรุก มีเนื้อที่โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ทั้งสิ้นประมาณ 19,400 ไร่ โดยมีหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ในท้องที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมดำเนินงานในด้านการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ ราษฎรและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นไปตามประสงค์ สำหรับสำนักงานป่าไม้เขตปัตตานีในขณะนั้น ได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมด้านป่าไม้และน้ำ ซึ่งได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานเข้าดำเนินงานในพื้นที่ ได้แก่โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จังหวัดนราธิวาสจนถึงปัจจุบัน

เป้าหมาย

1.เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านป่าไม้และน้ำ

2.เพื่อให้พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารที่ถูกบุกรุก มีการปลูกทดแทน

3.เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ด้านป่าไม้แก่เยาวชนในหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียง

4.เพื่อรวบรวมและเพาะชำกล้าหวาย พันธุ์ไม้ป่าในพื้นที่ เพื่ออนุรักษ์พันธุ์หวาย พันธุ์ไม้ป่า และใช้ในการปลูกต่อไป

ประโยชน์ต่อประชาชน
1. เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านป่าไม้และน้ำ และให้พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารที่ถูกบุกรุก มีการปลูกทดแทน
2. จัดอบรมให้ความรู้ด้านป่าไม้แก่เยาวชนในหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียง
3. รวบรวมและเพาะชำกล้าหวาย พันธุ์ไม้ป่าในพื้นที่ เพื่ออนุรักษ์พันธุ์หวาย พันธุ์ไม้ป่า และใช้ในการปลูกต่อไป และสามารถ
4. จัดอบรมและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้แก่เยาวชนในหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียง