หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.๕ (แว้ง-สุคิริน)


นายอาทร  เดิมหมวก
พนักงานพิทักษ์ป่า ส.๓ ทำหน้าที่
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.๕ (แว้ง-สุคิริน)