หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แว้ง


นายสรธร  เพชรแก้วเพชร
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แว้ง อีกหน้าที่หนึ่ง