หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.๒ (รือเสาะ)


นายอับดุลกอเดร์  วาเตะ
พนักงานพิทักษ์ป่า ส.๓ ทำหน้าที่
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.๒ (รือเสาะ)