โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 9 จังหวัดยะลา


นายสรธร  เพชรแก้วเพชร
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่
หัวหน้าโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา ๙ จังหวัดนราธิวาส อีกหน้าที่หนึ่ง

ความเป็นมาและพระราชดำริ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงรับหมู่บ้านรัตนกิตติเข้าไว้ในโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาครั้งนี้ เป็นการพระราชทานโอกาสแก่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย และพระราชทานความช่วยเหลือโดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา ด้วยพระกรุณาธิคุณอย่างแท้จริง เป็นการแสดงให้ชาวโลกได้เห็นว่าประเทศไทยมีจุดยืนที่สำคัญในการสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของมวลมนุษยชาติ โดยปราศจากการคุกคาม

สำหรับการดำเนินโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้รับโครงการมาบริหารต่อมาจากกองทัพภาคที่4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการบริหารเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจัดทำแผนงานและให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา เพื่อให้เกิดความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดนโดยมิต้องมีการสู้รบ เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมทางเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองในลักษณะยุทธศาสตร์การต่อสู้แบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างราษฎรในหมู่ บ้านเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และในการดำเนินโครงการต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยให้ราษฎรสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการหาเลี้ยงชีพ และรวมถึงการป้องกันภัยอันตรายให้กับหมู่บ้านของตนเองได้ด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
1.เพื่อพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ตามแนวชายแดน
2.เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และต้นน้ำลำธาร
3.เพื่อศึกษา วิจัย พืชหายากและพืชสมุนไพรป่า

ระยะเวลาดำเนินการและผลการดำเนินงาน

ผลการปฏิบัติงานโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9  จังหวัดยะลา
ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่  1 ตุลาคม  พ.ศ.2549 – 30  กันยายน  พ.ศ.2550

กิจกรรม

จำนวน

หน่วย

ผลการดำเนินงาน

1.เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป

20,000

กล้า

20,000

2.เพาะชำกล้าไม้มีค่า

20,000

กล้า

20,000

3.งานอำนวยการ  และประสานงานดำเนินการ

12

เดือน

12