หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตากใบ


นายสุธี  ขอบขำ
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตากใบ อีกหน้าที่หนึ่ง