แบบฟอร์ม


เอกสารประกอบการจัดทำสัญญาจ้าง
สัญญาจ้างฉบับล่าสุด ๒๕๕๙


แบบฟอร์มใบลา

ใบลาพักผ่อน
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
ลาอุปสมบท
ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
การขอลาออกจากราชการ
ขอยกเลิกวันลา
แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหาร
ลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ


แบบฟอร์มสำหรับพนักงานราชการ

แบบ คพร. สป.1
ใบลาออกสำหรับพนักงานราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้(แนบท้ายประกาศฯ)


แบบฟอร์มเกี่ยวกับบัตรประจำตัว

คำขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน
คำขอมีบัตรเหรียญราชการชายแดน
การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ


สำหรับประชาชน/ผู้ประกอบการ

   แบบฟอร์ม