หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ยะหา


นายปลิว  ชุมแดง
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ยะหา