โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์อุโมงค์ใหญ่ “ต้าสวุ่ยต้อ”


นายสรธร  เพชรแก้วเพชร
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่
หัวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์อุโมงใหญ่ “ต้าสวุ่ยต้อ” อีกหน้าที่หนึ่ง