หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.๓ (ลำพะยา-บังนังสตา-ฮาลา)


นายศุภกร  บุญรักษ์
พนักงานพิทักษ์ป่า ส.๓ ทำหน้าที่
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.๓ (ลำพะยา-บันนังสตา-ฮาลา)

  • ที่ตั้งหน่วยฯ

  • อำนาจหน้าที่

  • บุคลากร

  • อัตรากำลัง

  • พื้นที่รับผิดชอบ