ส่วนจัดการป่าชุมชน


นายวุฒิกร คุ้มเจริญ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน อีกหน้าที่หนึ่ง