ส่วนจัดการป่าชุมชน


นายปลิว  ชุมแดง
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน อีกหน้าที่หนึ่ง