ศูนย์ป่าไม้ยะลา


นายปลิว  ชุมแดง
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ยะลา

อำนาจหน้าที่

บุคลากร

อัตรากำลัง

๑) ฝ่ายบริหารทั่วไป

๒) ฝ่ายจัดการป่าไม้

๓) ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้