การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ…..


กรมป่าไม้ขอเชิญชวน….

ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการจัดทำ

ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …

ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ….
ต่อสำนักเลขาคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนการเสนอกฎหมาย

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ
ป่าชุมชน พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

ซึ่งร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. ได้ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)) วาระที่ 1 เรียบร้อยแล้ว โดยมีการแก้ไขในประเด็นสาระสำคัญ 2 ประเด็น คือ กำหนดมิให้นำกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติมาบังคับใช้กับพื้นที่ป่าที่มีการจัดตั้งป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการเพิกถอนป่าชุมชน (ร่างมาตรา 7) และกำหนดให้การจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่อื่นของรัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา (ร่างมาตรา 41)

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงนำร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. ฉบับผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) วาระที่ 1 รับฟังความคิดเห็นกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกครั้ง โดยรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์กรมป่าไม้ (old.forest.go.th) และเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย (www.lawamendment.go.th)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น

  1. ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. ฉบับผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) วาระที่ 1
  2. ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น
  3. สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ….
  4. คำชี้แจงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
  5. วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
  6. ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน ที่ผ่านความเห็นชอบของสภา

รับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ.ป่าชุมชน พ.ศ. ….