ศูนย์ป่าไม้นราธิวาส


นายบุญเสริม  พรมเสนะ
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้นราธิวาส อีกหน้าที่หนึ่ง

 อำนาจหน้าที่

 บุคลากร 

 อัตรากำลัง

๑) ฝ่ายบริหารทั่วไป

๒) ฝ่ายจัดการป่าไม้

๓) ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้