หน่วยงานภายใน


ส่วนอำนวยการ

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

ส่วนจัดการป่าชุมชน

ส่วนพระราชดำริและกิจการพิเศษ

ศูนย์ป่าไม้นราธิวาส

ศูนย์ป่าไม้ยะลา