หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.๓ (ระแงะ-จะแนะ)


นายตอปา  เซะ
พนักงานพิทักษ์ป่า ส.๓ ทำหน้าที่
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.๓ (ระแงะ-จะแนะ)