ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำร้านนาวากาชาด


วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐-๒๔.๐๐ น. นายณรงค์ จิตรสะอาด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำร้านนาวากาชาด และฝ่ายพิธีกรประชาสัมพันธ์ประจำร้านนาวากาชาด ในงานกาชาดประจำปี  จังหวัดนราธิวาส ประจำปี ๒๕๖๗ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน