คำสั่งกรมป่าไม้


คำสั่งกรมป่าไม้

เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๔๗๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (รายนายมะสอและ วาแมดีซา)

เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คำสั่งกรมป่าไม้ที่ ๔๓๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ ๔๑๔๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕
(นายสุธี ขอบขำ ทำหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ระแงะ)

เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๑๔๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๙๕๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ ๓๓๕๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐  กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ ๓๓๕๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐  กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ (นายยาบีดี กุเวกามา แทนนายตอปา เซะ) คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๖๓๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่ง (คำสั่งแต่งตั้งส่วนพระราชดำริและกิจการพิเศษ ทส ๑๖๐๑.๓/ว๑๙๔๕๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ ๓๔๖๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ ๓๔๖๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ ๓๓๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ ๓๙๓๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ (นายสรธร เพชรแก้วเพชร)

เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมป่าไม้ที่ ๓๖๐๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน)

เรื่อง การแบ่งงานภายในสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) ที่ ทส ๑๖๐๐.๙/ว๒๐๔๐๕ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (นายวรวิทย์ ไอยรากาญจนกุล)

เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ (ผอ.ปรีชา แสงเทียน)

เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ ทส 1601.3/ว 1501 ลว 23 มกราคม 2563

เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาอนุญาตให้ใช้รถส่วนกลาง