หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.5 (ทับไทร) ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าบ้านวังหลูต หมู่ที่ 5 ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี


วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.5 (ทับไทร) ได้ออกตรวจลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณป่าบ้านวังหลูต หมู่ที่ 5 ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตป่าพระราชบัญญัติป่าไม้ 2484 เนื้อที่ 39-3-75 ไร่ พื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แต่อย่างใด