ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ มีอำนาจหน้าที่

1 จัดทำแผนงานและงบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน
2 ประสานบูรณาการกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อดำเนินการโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษอื่น ๆ  ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของโครงการฯ
3 ประสานการปฏิบัติงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับผู้บริหารที่มาร่วมรับเสด็จฯ
4 ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูล ในการตรวจติดตามงานของ องคมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ 904 สำนักงาน กปร. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิชัยพัฒนาและหน่วยงานอื่น ๆ ที่มาตรวจติดตามงาน ตลอดจนขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในพื้นที่
5 ประวานการตรวจสอบฎีกาที่ประชาชนขอพระราชทานความช่วยเหลือ โดยให้พิจารณาตามหลักวิชาการด้านการป่าไม้ และพิจารณาถึงผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ เสนอกรมป่าไม้
6 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้

1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
	1) ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการของส่วน
	2) จัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน
	3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2 ฝ่ายประสานงานโครงการพระราชดำริ มีหน้าที่รับผิดชอบ
	1) การเตรียมการรับเสด็จ และการดำเนินการในพิธีการต่าง ๆ
	2) ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงาน โครงการพระราชดำริ โครงการพิเศษ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
	3) ติดตามโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ ในพื้นที่
	4) ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และร่วมประชุมกัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอแนะข้อคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนกรณีราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ในพื้นที่รับผิดชอบ
	5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ มีหน้าที่รับผิดชอบ
	1) ศึกษาและขยายผลการพัฒนางานตามแนวพระราชดำริ
	2) ให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งงานด้านครูป่าไม้และหมอต้นไม้
	3) รวบรวมข้อมูล ดูแลรักษาต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
	4) ประสานงานอนุรักษ์ดูแลรักษาและฟื้นฟูต้นไม้ ในเขตพื้นที่พิเศษ
	5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย