ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ มีอำนาจหน้าที่
1 ประสานบูรณาการกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อดำเนินการโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษอื่น ๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของโครงการ ฯ
2 ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการรับเสร็จ ฯ จัดเตรียมการรับเสด็จ ฯ จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับผู้บริหารที่มาร่วมรับเสด็จ ฯ
3 ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูล ในการตรวจติดตามงานของ องคมนตรีหน่วยงานราชการในพระองค์ 904 สำนักงาน กปร. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มูลนิธิชัยพัฒนาและหน่วยงานอื่น ๆ ที่มาตรวจติดตามาน ตลอดจนขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในพื้นที่
4 ประสานการตรวจสอบฎีกาที่ประชาชนขอพระราชทานความช่วยเหลือ โดยให้พิจารณาตามหลักวิชาการด้านการป่าไม้ และพิจารณาถึงผลกระทบในเชิงบวก
และลบ เสนอกรมป่าไม้
5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ประกอบด้วย 3 ฝ่าย ดังนี้

1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.1 งานด้านสารบรรณ
1.2 งานด้านการเงิน
1.3 จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน ฯ จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน

2 ฝ่ายประสานงานโครงการพระราชดำริ มีหน้าที่รับผิดชอบ
2.1 การเตรียมการรับเสด็จ และการดำเนินการในพิธีการต่าง ๆ
2.2 ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงาน โครงการพระราชดำริ โครงการพิเศษ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3 ติดตามโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ ในพื้นที่
2.4 ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอแนะข้อคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน
กรณีราษฎรทูลเกล้า ฯ ถวายฎีกาในพื้นที่รับผิดชอบ
2.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

3 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ มีหน้าที่รับผิดชอบ
3.1 ศึกษาและขยายผลการพัฒนางานตามแนวพระราชดำริ
3.2 ให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งงานด้านครูป่าไม้และหมอต้นไม้
3.3 รวบรวมข้อมูล ดูแลรักษาต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
3.4 ประสานงานอนุรักษ์ดูแลรักษาและฟื้นฟูต้นไม้ ในเขตพื้นที่พิเศษ
3.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย