แจ้งเบาะแส / เรื่องร้องเรียน


แจ้งเบาะแส / เรื่องร้องเรียน

ช่องทาง แจ้งเบาะแส / เรื่องร้องเรียน ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) มีดังนี้
  1. เว็บไซต์กรมป่าไม้http://web1.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/Green_Call/Contact___Complain.html
    เว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : http://petition.mnre.go.th/MNRE_PETITION_59/index.php
  2. ส่งหนังสือ แจ้งเบาะแส / เรื่องร้องเรียน มาที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เลขที่ 201 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
  3. มายื่นหนังสือ แจ้งเบาะแส / เรื่องร้องเรียน ที่ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
  4. โทรศัพท์ : (038)-047 528-30 / สายด่วนกรมป่าไม้ Green Call 1310 กด 3
  5. โทรสาร (Fax) : (038)-047 531
  6. Application (mnre e-petition) โดยสามารถดาวน์โหลด Application
       Google play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bizpotential.epetition
       App Store : https://itunes.apple.com/us/app/e-petition/id1263620359?l=th&ls=1&mt=8
    7. แอพพลิเคชั่นระบบรับเรื่องร้องเรียน (Forest4thai)
       Google play : https://play.google.com/store/apps/details?id=th.go.Forest4Thai
       App Store : https://itunes.apple.com/th/app/forest4thai/id1070121529?mt=8

 

แจ้งร้องเรียนกรมป่าไม้

แจ้งร้องเรียนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ตั้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

สายด่วน 1310 กด 3

App Mobile กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

App Mobile กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

App Mobile กรมป่าไม้

App Mobile กรมป่าไม้