มาตรา 7


หมวด 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

มาตรา 7  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 7 (5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด —- ไม่มีข้อมูล —