วิสัยทัศน์/ค่านิยมองค์กร


วิสัยทัศน์

  เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการรักษาป่าเดิม เพิ่มป่าใหม่ ใส่ใจประชาชน บนรากฐานนวัตกรรม และธรรมาภิบาล

พันธกิจ

  1. ป้องกัน และรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้คงอยู่
  2. เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ ตอบสนองความต้องการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
    และสิ่งแวดล้อม
  3. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม
  4. บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน
  5. วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้
  6. พัฒนาความสามารถเชิงรุกขององค์กร ทั้งระบบ กลไก ข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยให้เหมาะกับภาวการณ์ปัจจุบัน

ค่านิยมองค์การ คือ GOOG

G : Good Governance มีธรรมาภิบาล
ความหมาย : ยึดหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ ประกอบด้วย หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ หลักเปิดเผย/โปร่งใส หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสงหาฉันทามติ หลักการกระจายอำนาจ
และหลักคุณธรรม/จริยธรรม
O : Open Minded เปิดใจ ใส่ใจประชาชน
ความหมาย : ยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและนำมาพัฒนางาน เพื่อเป็นที่พึ่ง เชื่อถือและไว้วางใจของประชาชน
O : Oriented Outcome มุ่งผลสัมฤทธิ์
ความหมาย : ปฏิบัติงานโดยมุ่งให้เกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง
D : Development พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ความหมาย : มีการเรียนรู้ พัฒนา และยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

อำนาจหน้าที่

  (ก) จัดทำแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบให้สอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกรม จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ด้านงานป้องกันการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ งานจัดกิจกรรมที่ดินป่าไม้ งานวิจัยและ
พัฒนาด้านป่าไม้ งานส่งเสริมการปลูกป่า งานจัดการป่าชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการสวนป่า กฎหมาย
ว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  (ค) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่และรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะต่อกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย