ส่วนจัดการป่าชุมชน
ส่วนจัดการป่าชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ

1 จัดทำแผนงานและงบประมาณ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน
2 สำรวจและศึกษาข้อมูลป่าชุมชนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการบริหารจัดการป่าชุมชนและเผยแพร่
3 ส่งเสริมให้มีองค์กร สถาบัน ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย รวมทั้งบริหารจัดการป่าชุมชน และพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนให้ยั่งยืน
4 สนับสนุนข้อมูล บริการทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน และข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน รวมทั้งสนับสนุนงานโครงการพิเศษด้านป่าชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
5 ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 และพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาในรูปแบบอื่น
6 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้

1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
	1) ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการของส่วน
	2) จัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการแผนใช้จ่ายงบประมาณของส่วน
	3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2 ฝ่ายส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ
	1) ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ดำเนินการจัดตั้ง ขยาย เพิกถอนป่าชุมชนตามแนวทางของกรป่าไม้และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	2) สนับสนุน พัฒนาการบริหารจัดการป่าชุมชน และงานโครงการพิเศษด้านป่าชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	3) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชน กลุ่มเครือข่ายองค์กรท้องถิ่น และสถาบันต่าง ๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน
	4) ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 และพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาในรูปแบบอื่น
	5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3 ฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ
	1) ศึกษา วางแผน และพัฒนางานด้านวนศาสตร์ชุมชน
	2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน เพื่อการพัฒนาป่าไม้ในเมืองอย่างยั่งยืน
	3) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชน
	4)สนับสนุนข้อมูล บริการทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน และข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน
	5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย