ส่วนจัดการป่าชุมชน
ส่วนจัดการป่าชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ

1. จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช่จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน กำกับ
   ควบคุม ดูแล และประสานงานด้านจัดการป่าชุมชน
2. ส่งเสริมให้องค์กร สถาบัน ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน และเชื่อมโยงเครือข่าย
3. ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนและพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน
4. สนับสนุนข้อมูลและบริการทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน และข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนและการใช้บริการป่าชุมชน
5. สำรวจและศึกษาข้อมูลด้านการป่าไม้เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการบริหาร จัดการ และเผยแพร่
6. ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 รวมถึงพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนา
   ในรูปแบบอื่น
7. สนับสนุนงานโครงการพิเศษด้านการป่าชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับหมอบหมาย

ส่วยจัดการป่าชุมชนประกอบด้วย 2 ฝ่าย ดังนี้

1. ฝ่ายส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.1 ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ดำเนินการจัดตั้ง ขยาย เพิกถอนป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.2 สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการป่าชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.3 ส่งเสริมกรพัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชน กลุ่มเครือข่ายองค์กรท้องถิ่น และสถาบันต่าง ๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน
1.4 ปฏิบัติงานป้องกัน และการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 พร้อมทั้งพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนา     
    ในรูปแบบอื่น
1.5 ดำเนินงานโครงการพิเศษ ตลอดจนโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.6 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ
2.1 ศึกษา วางแผน และพัฒนางานด้านวนศาสตร์
2.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาป่าไนเมืองอย่างยั่งยืน
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชน
2.4 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย