อัตรากำลัง


อัตรากำลังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

อัตรากำลังจำนวน
ข้าราชการ54 คน
ลูกจ้างประจำ17 คน
พนักงานราชการ146 คน
รวมอัตรากำลังทั้งหมด217 คน
หมายเหตุ : อัตรากำลังตามโครงสร้างไปช่วยราชการที่อื่น 1 คน

** ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 **