ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เดือนกันยายน 2565


เดือนสิงหาคม 2565


เดือนพฤษภาคม 2565


เดือนเมษายน 2565
เดือนมีนาคม 2565


เดือนกุมภาพันธ์ 2565

เดือนมกราคม 2565

เดือนธันวาคม 2564

เดือนพฤศจิกายน 2564

เดือนตุลาคม 2564