ส่วนอำนวยการส่วนอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบ

1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์
2 ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ
3 ดำเนินการด้านบุคคล และงานพัฒนาระบบราชการของสำนัก
4 วิเคราะห์แลพจัดทำแผนงาน งบประมาณ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
5 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
โดยแบ่งงานภายใน เป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.1 ปฏิบัติงานสารบรรณ การจัดทำ การรับ การส่งการเก็บรักษา การยืม การทำลายเอกสารทางราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2539 ของสำนักและส่วน ตลอดจนร่างหนังสือโต้ตอบหนังสือ ตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอผู้บริหารพิจารณา
1.2 ปฏิบัติงานด้านบุคลากรในภาพรวมของสำนักและส่วน
1.3 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมายหมาย

2 ฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ
2.1 ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงินและบัญชี การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ
2.2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบทางระบบบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่ายทุกหมวยรายจ่าย
2.3 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมายหมาย

3 ฝ่ายพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ
3.1 ปฏิบัติงานพัสดุ จัดหาพัสดุ งานทะเบียนพัสดุ กำหนดเลขหมายครุภัณฑ์ งานคลังพัสดุ การควบคุม การตรวจสอบ การยืม การเก็บรักษา
และการเบิกจ่ายพัสดุของสำนัก
3.2 การควบคุมดูแล อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
3.3 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมายหมาย

4 ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบ
4.1 วิเคราะห์และจัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการ และแผนการใช่จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนัก
4.2 ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน ประเมินผลการปฏิบัติราชการและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักส่งกรมป่าไม้
4.3 ประสานการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสำนักและเป็นศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานป่าไม้
ตลอดจนดูแลระบบเครือข่าย และถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.4 รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลื่อ การแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวกับภารกิจของกรมป่าไม้ และประสานงานส่งต่อเรื่องให้หน่วยงาน
เจ้าของเรื่องรับไปดำเนินการตามขั้นตอนของแต่ละหน่วยงาน
4.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมายหมาย