ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2566 เรื่องใหม่ล่าสุด

เดือนกันยายน 2566

เดือนกรกฎาคม 2566

เดือนมิถุนายน 2566

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

เดือนมกราคม 2566

เดือนธันวาคม 2565

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า จังหวัดชลบุรี ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ราคากลางในการจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565