ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้


นายมุ่งรักษ์ ปิ่นวนิชย์กุล ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.9 (ชลบุรี)
นายมุ่งรักษ์ ปิ่นวนิชย์กุล
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ มีอำนาจหน้าที่

1 จัดทำแผนงานและงบประมาณ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน
2 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ การกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ การจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศป่าไม้และการบริหารจัดการป่านันทนาการในพื้นที่รับผิดชอบ
3 กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้
4 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานออกเป็น 5 ฝ่าย ดังนี้

1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
	1) ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการของส่วน
	2) จัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณของส่วน
	3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2 ฝ่ายกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
	1) สำรวจพื้นที่ป่าไม้ เพื่อกำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
	2) รังวัดหมายแนวเขตที่ดินป่าไม้ และจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดินป่าไม้
	3) สอบสวนและวินิจฉัยการมีสิทธิ์หรือทำประโยชน์พื้นที่ที่ราษฎรยื่นคำร้องว่ามีสิทธิ์อยู่ก่อนการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
	4) ประสานงานปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรังวัด และยืนยันแนวเขตที่ดินป่าไม้
	5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3 ฝ่ายจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
	1) ดำเนินการจัดกการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในเรื่อง “สิทธิ์ทำกิน” (สทก.) ในพื้นที่ป่าไม้
	2) ดำเนินการจัดการพื้นที่ป่าไม้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมถึงการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
	3) ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้อง/ข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในพื้นที่เกี่ยวกับการอยู่อาศัย/ทำกิน หรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า
	4) ส่งเสริม พัฒนาการใช้ที่ดินของราษฎรให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนตามมาตรการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ ให้เป็นปตามนโยบายกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
	5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4 ฝ่ายสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
	1) สำรวจทรัพยากรป่าไม้ เพื่อประเมินสถานภาพและติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าไม้
	2) จัดทำแผนที่ทรัพยากรป่าไม้และฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศป่าไม้ เพื่อการวางแผนจัดการเชิงพื้นที่ และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
	3) จัดการข้อมูลทรัพยากรป่าไม้โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการตรวจสอบและให้บริการ
	4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

5 ฝ่ายป่านันทนาการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
	1) จัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ให้บริการ หรืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าอื่น ๆ
	2) ประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในการควบคุม ดูแล รักษา หรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้งพื้นที่ป่าอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ เพื่อกำหนดให้เป็นป่านันทนาการ
	3) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการป่านันทนาการ เพื่อบริการหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
	4) ดำเนินการตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนสำหรับการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการหรือให้ความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บ การรักษา และการใช้จ่ายเงินค่าบริการหรือค่าตอบแทนเพื่อบำรุงรักษาป่าสงงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 รวมทั้งระเบียบ กฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
	5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย